Wij werken enkel op afspraak

Wettelijke info

Officiële gegevens

Dierenartsenpraktijk Animoretus BVBA
Jules Moretuslei 171 (– 173)
2610 Wilrijk
03 88 99 888
BE 0817 809 077

Dierenartsen Benedicte Roelants, Silke Minne en Helga De Wilde, erkende dierenartsen toegekend in België. Dierenarts is een gereglementeerd beroep. De onderneming is ingeschreven bij volgende beroepsvereniging:

De orde der dierenartsen
Salisburylaan 54
9820 Merelbeke
tel 092255818 – fax 092255495
e-mail: info@ordederdierenartsen.be
www.ordederdierenartsen.be 

Dierenartsen dienen zich te houden aan de code der plichtenleer. Deze gedragscode is raadpleegbaar in het Nederlands via de website van de orde der dierenartsen. Zie hierboven.

Voor medische beeldvorming beschikt dierenartsenpraktijk Animoretus BVBA over de nodige vergunningen inzake medische beeldvorming. De bevoegde autoriteit ter zake is:

Federaal Agentschap voor Nucleaire controle
Departement gezondheid & leefmilieu
Dienst bescherming van de gezondheid
Ravensteinstraat 36
1000 Brussel
e-mail: meldpunt@fanc.fgov.be
www.fanc.fgov.be

Dierenartsenpraktijk Animoretus BVBA beschikt over een identificatienummer als geneesmiddelendepot, namelijk 1/2610/1045. De bevoegde autoriteit ter zake is:

Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
FAGG-DG Inspectie
Afdeling Aflevering
Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40
1000 Brussel
tel 025248000
e-mail: inspection@fagg.be

Beroepsaansprakelijk Dierenarts De Wilde is verzekerd via:

Generali Belgium NV
Louizalaan 149
1050 Brussel
tel 024038900
fax 024038899

Beroepsaansprakelijkheid Dierenarts Roelants is verzekerd via:

Avanti Verzekeringen
Magdalenastraat 12
2550 Kontich
tel 034572182
mail avanti@verz.kbc.be

Beroepsaansprakelijkheid Dierenarts Minne is verzekerd via:

Baloise Belgium NV
City Link, Posthofbrug 16
2600 Antwerpen
tel 032472111
mail info@baloise.be

Geldigheid België en grensstreken afgebakend door verdragen met aangrenzende landen.

GDPR:

Verwerking van persoonsgegevens:
Dierenartsenpraktijk Animoretus BVBA verwerkt persoonsgegevens met het oog op efficiënt klantenbeheer (administratie, patiëntenzorg, opvolging dossiers, verkopen, geneesmiddelenadministratie, en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). Rechten van de betrokkene
De klant heeft ten allen tijde recht op een volledige weergave van zijn persoonsgegevens en kan deze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zouden zijn. Ook is er een mogelijkheid voorzien om deze gegevens te laten verwijderen, de verwerking ervan te laten beperken of hiertegen bezwaar te maken overeenkomstig artikel 6.1 lid (e) en lid (f).
Daarnaast kan de klant een kopie van zijn persoonsgegevens in een duidelijk gestructureerde en machinaal leesbare vorm bekomen en deze laten overmaken aan een ander bedrijf.
De klant kan dit doen door zelf een e-mail te verzenden via ons contact formulier of naar volgend e-mailadres: info@animoretus.be
De klant heeft het recht om zich te verzetten tegen elke verwerking van zijn gegevens met het oog op direct marketing.
Indien de klant een klacht wenst in te dienen, kan hij dit bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be ).

Rechtsgrond(en) van de verwerking:
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (b) noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst en (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden:
De persoonsgegevens zullen niet aan derde bedrijven doorgegeven worden. Het is echter wel mogelijk dat er een back-up gemaakt wordt van deze gegevens. Indien deze back-up gemaakt wordt, wordt er gebruik gemaakt van een server die gelokaliseerd is binnen de Europese Economische ruimte of van een server die voldoet aan de overeenkomsten die opgemaakt zijn binnen de Privacy Shield regelgeving. De bedrijven garanderen de nodige technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens.  
Bij een openstaande vordering kunnen de klantgegevens, inclusief factuurgegevens, doorgegeven worden aan een derde partij die instaat voor de inning hiervan.  
Het is tevens mogelijk dat bij het opmaken van voedingsadvies voor het huisdier van een klant, de klantgegevens zoals naam, voornaam en e-mailadres doorgegeven worden aan een derde partij zodanig dat dit advies gepersonaliseerd kan worden. 

Bewaarperiode:
De persoonsgegevens die gebruikt worden voor klantbeheer worden niet langer bewaard dan de termijn noodzakelijk om aan de wettelijke vereisten te voldoen (boekhouding, geneesmiddelenadministratie,…)

Betalingsvoorwaarden:

Hartelijk dank voor het respecteren van onze betalingstermijnen. Elke factuur is te betalen op haar vervaldatum contant en zonder korting.  Bij niet betaling binnen die betaaltermijn zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 1,5 % op het verschuldigde factuurbedrag met een minimum van 75,00 EUR. Daarenboven zullen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, bij niet-volledige betaling conventionele verwijlinteresten verschuldigd zijn ten belope van 12 %  op jaarbasis.In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.